Pumper til rett pris og rett tid.

Senkepumpe DX 4

Monteringsanvisning DX

For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig.

De fleste driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen.
De vanligste årsakene ved driftsforstyrrelser er;

1. Anlegget mangler et ordentlig motorvern. (Gjelder trefaspumper).

2. Pumpen har blitt kjørt i vann som inneholder sand.

3. Pumpen har blitt kjørt i vann som inneholder salt eller andre forurensende emner.

4. Pumpen har koblet inn og ut for ofte, trolig pga. feil lufttrykk i tanken.

Levering

Pumpen leveres i transportsikker emballage. Unngå å utsette pumpen for bøyningspåkjenninger. Dette kan skade pumpen.
Det ekstra merkeskiltet som finnes med i leveransen er beregnet til å feste på motorvernet/startboksen.

Monteringsdybde

Brønnen skal være prøvepumpet og vannet skal ikke inneholde forurensninger. I en boret brønn bør pumpen monteres minst 5 meter over brønnens bunn. I en åpen brønn monteres pumpen minst 0,5 meter over bunnen. Kontroller ved hjelp av prøvepumpningsresultatet at pumpen ikke klarer å tømme brønnen for vann. Vannspeilet må alltid være minst 1 meter over pumpens vanninntak.

Finnes det risiko for tørrkjørning skal en E.M.S. nivåvakt monteres.

Montering

Følg instruksjonene nøye!

Ved montering av kobling og rør får pumpen bare fastholdes på de dertil beregnede flatene. Unngå
bøyningspåkjenninger på pumpen. Elkabel og eventuelle elektrodekabler tapes mot stigerrøret
Første tapen gjøres omiddelbart over pumpen, andre og tredje tapingen gjøres umiddelbart over og under
kabel skjøten. Deretter tapes det hver tredje meter. Kabeln festes på en slik måte at den ikke utsettes for
strekk når PEM-slangen tøyer seg.

Et slepp på ca 6 cm mellom hver taping er anbefalt. Om pumpen ikke monteres i galvanisert rør, bør den sikres med en rustfri wire.

Viktig

Pumpen skal henge i PEM-slangen, ikke i wiren. Den rustfrie wiren brukes bare til sikring. Bruk bare PEM
koblinger av høyeste klasse.

Tilbakeslagsventil

Pumper med 1 1/4” tilkobling leveres med innebygget tilbakeslagsventil. Øvrige pumper leveres uten, men må utstyres med tilbakeslagsventil. En ekstra tilbakeslagsventil i metall bør monteres nede på pumpen.

Igangsettning

For 1-fas pumper gjelder:
Når pumpen er riktig montert startes den med utløpet strupet ned til 1/3 av full kapasitet. Forekommer det forurensninger i vannet åpnes ventilen gradvis til vannet er helt rent.

For 3-fas pumper gjelder:

1. Strup utløpet til ca 1/3 av full kapasitet.

2. Start pumpen og mål vannmengden.

3. Bytt dreieretning ved å bytte om på to faser.

4. Start pumpen og mål vannmengden igen.

5. Sammenlign resultatene. Størst vannmengde gir riktig dreieretning.

Når pumpen er riktig montert startes den med utløpet strupet til 1/3 av full kapasitet. Forekommer det forurensninger i vannet åpnes ventilen gradvis til vannet er helt rent.

Kabeldimensjon

Det er svært viktig at det velges kabelkvadrat som er stort nok til å garantere motorens startspenning. Se tabellen til høyre.

Viktig

De oppgitte kabellengdene forutsetter at spenningen ved motorvernet, under drift, ikke understiger pumpens merkespenning.